ANBI

WAA groep NV is de uitvoeringsinstantie van het Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo en omstreken, WAA venlo e.o. Dit schap staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De doelstelling van WAA

Ten opzichte van vorige jaren is en blijft de doelstelling van WAA voor 2014 vooralsnog het – voor en namens de deelnemende gemeenten – als gemeenschappelijke regeling uitvoering geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in de regio Venlo tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Hierbij is de in 2013 aangegeven strategische koers voor het Schap resp. WAA groep nv richtinggevend. Hierin is bepaald dat WAA en haar uitvoeringsorganisatie WAA groep nv zich richten op het “open houden van de huidige winkel zonder verder te verbouwen”.

Door geen nieuwe verplichtingen aan te gaan, wordt de toekomstige claim vanuit WAA in het nieuw te vormen Werkbedrijf geminimaliseerd en kan het nieuwe bedrijf straks met een maximale flexibiliteit op 1-1-2015 “aan de start verschijnen”.

Beleidsvisie van het bestuur

Het Schap WAA en haar uitvoeringsorganisatie WAA groep nv willen vooralsnog ook in 2014 onveranderd en structureel op een blijvende en duurzame wijze in opdracht van de deelnemende gemeenten voor alle personen in de regio Venlo die op haar zijn aangewezen, passende arbeid realiseren in een zoveel mogelijk reguliere arbeidsomgeving.

Een doelstelling die door en voor WAA vanzelfsprekend gerealiseerd wordt in overeenstemming met belangrijke strategische (maatschappelijk aanvaarde) uitgangspunten zoals rechtmatig, doelmatig en integer handelen. In dit kader is het ook een vanzelfsprekend uitgangspunt dat dit geschied op een voor alle participanten transparante wijze en dat duidelijk en adequaat verantwoording aan opdrachtgevers wordt afgelegd over het door haar gevoerde beleid en de resultaten hiervan. Onderstaand worden bovenstaande uitgangspunten concreet en helder vertaald naar een kader waarbinnen uitvoering van taken voor, door en namens WAA dient plaats te vinden.

 • De ontwikkeling van de talenten van individuele Wsw-medewerkers staat centraal.
 • Werken en leren in een beschermde arbeidsomgeving is geen doel op zich voor Wsw- medewerkers maar een middel om talenten van mensen verder te ontwikkelen om op die wijze uitstroom vanuit de Wsw naar een reguliere arbeidsplaats te bevorderen.
 • Werken dient zoveel als mogelijk plaats te vinden in een vrije bedrijfsomgeving. Regulier waar mogelijk, maar nooit ten koste van de mens die is aangewezen op WAA.
 • WAA wil een minimale Wsw-wachtlijst en –wachttijd opdat iedereen die is aangewezen op WAA voor passende arbeid in haar gebied ook direct geplaatst kan worden. Het landelijke gemiddelde wordt voor beide criteria als maximum toelaatbaar aangemerkt. De Wsw-taakstelling die het Rijk jaarlijks aan de gemeenten opdraagt, moet voor het aan het Schap toegewezen deel optimaal door WAA worden ingevuld.
 • De sociale doelstellingen van het bedrijf dienen gerealiseerd te worden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Uiteindelijk wordt beoogd de uitvoering van de Wsw resp. de exploitatie het nieuwe Werkbedrijf c.a. zonder een aanvullende bijdrage van (deelnemende) gemeenten te realiseren.
 • WAA groep nv zet, als deelneming van het Schap en als uitvoeringsorganisatie voor de Wsw, haar beschikbare infrastructuur, kennis en kunde in voor een ieder in de regio Venlo met een grote afstand tot de arbeidsmarkt onder de voorwaarde dat deze verbreding past in en positief bijdraagt aan de uitvoering van de Wsw én e.e.a. past in de nieuwe koers die gemeenten in 2013 concreet vorm en inhoud gaan geven aan de uitvoering van gesubsidieerde arbeid over de volle breedte van de onderkant van de arbeidsmarkt middels een (nieuw op en in te richten) Werkbedrijf.

Publicaties

 • 2014 – Jaarrekening 2013 WAA Venlo e.o.
 • 2014 – Primaire begroting 2015
 • 2014 – Jaarrekening WAA Venlo
 • 2015 – Primaire begroting 2016
 • 2016 – Voorjaarsnota 2016
 • 2016 – Jaarrekening WAA Venlo.
 • 2017 – Jaarrekening WAA Venlo.
 • 2017 – Primaire begroting 2018 
 • 2018 – Gewaarmerkte jaarstukken 2017
 • 2018 – Primaire begroting 2019
 • 2019 – Gewaarmerkte jaarstukken 2018
 • 2019 – Primaire begroting 2020
 • 2020 – Gewaarmerkte Jaarstukken 2019 GR incl. accountantsverklaring
 • 2020 – Primaire begroting 2021 WAA Schap

RSIN nummer

RSIN nummer: 005.568.687